HOSTINNÉ - AREÁL LABSKÉHO MLÝNA - STUDIE REKONSTRUKCE

Control_01 Control_02 Control_03 Control_04 Control_05 Control_06 Control_07 Final 01 Final 02 Final 03 Final 04 Final 05 Final 06 Final 08

KLIENT: MĚSTO HOSTINNÉ

NÁVRH REKONSTRUKCE ROZSÁHLÉHO AREÁLU BÝVALÉHO HRADU – ZÁMKU, POZDĚJI PŘESTAVĚNÉHO NA PAPÍRNU. VYUŽITÍ PRO BYDLENÍ V HORNÍCH PODLAŽÍCH, V PARTERU PLOCHY OBCHODŮ A SLUŽEB.

STAV STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Čtyři křídla vlastního jádra areálu na místě původního hradu a zámku, kde je jasně patrno původní dispoziční a hmotové členění poslední fáze vývoje. Současný stav vykazuje z hlediska hmotového pohledové anomálie zejména v zastřešení, kde je jednak dodatečná nástavba 4.NP a potom doslovná změť různých nástaveb a zbytků po průmyslových zařízeních - dopravníky, výdechy, vikýře apod.

Z hlediska architektonického a památkové (i když není areál zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek) je budova velmi „přehodnocena“. Přesto jak již bylo naznačeno, je dostatek podkladů pro pietní rekonstrukci.

Dispoziční uspořádání je poplatné původní funkci v bývalé papírně. To také způsobilo místní šetření pravděpodobné původní dispozici. Tam kde byly provozy užívány pro administrativní účely je zachovaných prostorů a konstrukcí více než v místech určených pro vlastní technologii papírenského provozu. Tady je více přístaveb a vestaveb.

Staticky nevykazuje budova podstatné poruchy. A to zejména v podlažích, jejichž nosné konstrukce jsou určeny k zachování. Místní poruchy nejsou havarijního charakteru.

Stav_5_03_1 Stav_5_03_2 Stav_5_03_3 Stav_5_03_4 Stav_5_03_5 Stav_5_03_6

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Vychází z daného zastavění, které přes velké přestavby vykazuje podstatné rysy původního hradu a pozdějšího zámku (viz závěr historicko-architektonického zhodnocení).

Poloha areálu v centru města, dobrý příjezd z vnější strany od náhonu a přístup od náměstí předurčuje využití pro bydlení v horních podlažích a obchodní parter.

Po dokončení, včetně venkovních úprav, „pronikne“ centrum do dodnes zanedbaného průmyslového areálu a může být dobrým začátkem pro rehabilitaci území mezi náhonem a vlastním tokem Labe.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

HMOTY, ZASTŘEŠENÍ

Návrh rekonstrukce – 1. etapa vychází ze závěrů historicko-architektonického posouzení, z vlastních průzkumů, které tyto závěry jen podporují.

Lze tedy i přes poměrně dlouhodobou a razantní přestavbu vystopovat původní rozvržení hmot a dispozic.

Zásadním zásahem bude snesení posledního podlaží (nástavby) a jeho nahrazení vysokou sedlovou střechou se zvalbením v nárožích. Podkroví nad „Papírnou“ bude prosvětleno řadou vikýřů a řadou střešních oken. Nad křídly „Zámku“ bude střecha Hlavní, bohatě prolamovaná, římsa zůstane zachována nebo se doplní podle původní.

Střešní krytina je navržena pálená – bobrovky na korunovou vazbu, barva červená přírodní.

FASÁDY

Fasády doznají změn hlavně v promítnutí nových podlaží při vložení stropů do vysokých hal. Místo vysokých oken přes jedno podlaží budou proražena nová okna pro každé podlaží zvlášť. Pře započetím projektové dokumentace pro provedení stavby bude nutné prověřit po otlučení pásu omítky zjistit původní výškové rozvržení oken.

Fasády budou opatřeny venkovní štukovou omítkou a natřeny ve dvoubarevném provedení a sice hodně světlý pískový odstín v základní ploše a lomená bílá na aktivních článcích fasády. Sgrafito bude obnoveno v původní barevnosti podle restaurátorského nálezu. Kamenné prvky se jednotlivě očistí, restaurují a nebo podle potřeby doplní.


  • Zámek

Jihozápadní

Zůstane zachováno původní rozvržení včetně klenutého vjezdu, který se navíc snížením terénu dostane na původní úroveň. Vjezdová vrata jsou zatím značena schematicky. Podrobné řešení bude předmětem projektu pro provedení stavby.

Severozápadní

V levé části budou vysoká okna změněna v důsledku přepatrování vysokých hal. V 1.NP a v dalších plochách zůstanou okna zachována v původních rozvrženích.

Severovýchodní

Změny výškového členění v důsledku vložení patra. Bude zachován nárožní opěrák a fragment sgrafita. Vjezdová vrata jsou zatím značena schematicky. Podrobné řešení bude předmětem projektu pro provedení stavby.

Jihovýchodní

Zde se obnaží původní fasáda po odbourání přístavků pro papírenskou technologii. Změny výškového členění oken v důsledku vložení patra. Bude zachován nárožní opěrák. V 1. NP zůstanou okna zachována.

  • Papírna

Severovýchodní

Po odbourání celého objektu části papírenské technologie se obnaží původní řešení bez přílepků. V 1. NP budou prolomeny široké půlkruhovitě zaklenuté portály se vstupem. V osách potom v dalších podlažích okenní otvory prosvětlující jednak chodbu a horní podlaží mezonetových bytů.

Jihozápadní

Po odbourání technologické vestavby bude obnovena fasáda s původním rozvržením – oblouky, okna a to tak, že snaha zachovat „průmyslovější“ charakter této části.

  • Zámek - nádvoří

Severovýchodní

Bude obnoveno původní řešení, s obnovením portálů, pravděpodobně ve štukovém provedení.

Jihovýchodní

Odbourá se přístavba schodiště. Tím se otevře možnost původního rozvržení.

NÁVRH VYUŽITÍ

  • 1.nadzemní podlaží

Městská tržnice, Informační centrum s výstavními prostory a nástupním a provozním zázemím pro další nadzemní podlaží.


Ubytovna-zázemí 89,00m2
Městská tržnice 812,00m2
Výstavní síň-informační středisko 345,00m2
Knihovna-vzdělávací středisko, vstupní část 24,00m2
Administrativa-kanceláře, vstupní část 65,00m2

  • Mezipodlaží

Městská tržnice (administrativní zázemí), Informační centrum (provozní zázemí).


Městská tržnice 88,00m2
Výstavní síň-informační středisko 99,00m2

  • 2.nadzemní podlaží

Informační centrum s výstavními prostory, Vzdělávací centrum s knihovnou, pronajímatelné kanceláře se zázemím a ubytovna (1.podlaží mezonetových bytů, garsoniéry).


Ubytovna, mezonety spodní podlaží, garsoniéry 261,00m2
Výstavní síň-informační středisko 262,00m2
Knihovna-vzdělávací středisko, vstupní část 453,00m2
Administrativa-kanceláře 363,00m2

  • 3.nadzemní podlaží

Vzdělávací centrum s knihovnou, pronajímatelné kanceláře se zázemím a ubytovna (2.podlaží mezonetových bytů, garsoniéry).


Ubytovna, mezonety horní podlaží, garsoniéry 308,00m2
Knihovna-vzdělávací středisko, vstupní část 448,00m2
Administrativa-kanceláře 643,00m2

  • 4.nadzemní podlaží

Ubytovna (1.podlaží mezonetových bytů).


Ubytovna, mezonety dolní podlaží 315,00m2

  • 5.nadzemní podlaží

Ubytovna (2.podlaží mezonetových bytů).


Ubytovna, mezonety horní podlaží 171,00m2

Rozdělení bytů v ubytovně:

4 garsoniéry 38,00m2
5 mezonetů 83,50m2
9 mezonetů 54,00m2