PŘESTAVBA BUDOVY FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ


02 03 04 07 06 05 08 01

KLIENT: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, TŘÍDA ČSA 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ARCHITEKTI: ING. ARCH. ALEXANDR WAGNER, ING.ARCH.MILAN KREJČÍK

STATIKA: ING. PETR MAŠEK

DESIGN, NÁVRH INTERIÉRŮ: ING. ARCH. ALEXANDR WAGNER, IN DESIGN HRADEC KRÁLOVÉ

ZAČÁTEK REALIZACE: 5. 4. 2004

KONEC REALIZACE: 30. 9. 2005

NÁKLADY NA REALIZACI: CCA 120 MIL. VČ.DPH


  • POPIS PŮVODNÍHO STAVU:

BUDOVA KRÁLOVÉHRADECKÉ FILHARMONIE JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO ÚTVARU SOKOLOVNY POSTAVENÉHO V LETECH 1929-30. SAMOTNÝ OBJEKT SÁLU BYL PŮVODNĚ REALIZOVÁN JAKO KINO.

ZA DOBU SVÉ EXISTENCE PROŠLA DÍLČÍMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI. PROVOZNÍ FUNKCE FILHARMONIE NEVYHOVOVALA Z NĚKOLIKA DŮVODŮ. KŘIVKA VIDITELNOSTI SEDADEL PARTERU I BALKONU BYLA NAPROSTO NEDOSTATEČNÁ; BYLA PŮVODNĚ LOGICKY KONSTRUOVÁNA NA VYŠŠÍ HORIZONT, RESP. SPODNÍ HRANU PROMÍTACÍHO PLÁTNA. DALŠÍ ZÁVADOU BYLA RELATIVNĚ MALÁ KUBATURA A NEDOSTAČUJÍCÍ AKUSTIKA, KTERÁ BYLA BEZPROSTŘEDNĚ PŘED ZPRACOVÁNÍM TOHOTO STUPNĚ PD POSOUZENA DÁNSKÝM AKUSTIKEM STEFANEM H. DE KONINGEM Z BOSENU, VÝSLEDKY TOHOTO POSOUZENÍ BYLY POTVRZENY NÁSLEDNĚ AKUSTICKÝM VÝPOČTEM FIRMY SONNING PRAHA, KTERÁ ZKOUMALA PŘEVÁŽNĚ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI VNITŘNÍHO OBJEMU SÁLU SE ZAMĚŘENÍM NA DOBU DOZVUKU.


  • PRŮBĚH REKONSTRUKCE:

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA PROBĚHLA VE DVOU FÁZÍCH. ROZDÍLY MEZI PROJEKTEM Z ROKU 2001-2002 A ZMĚNOU REALIZOVANOU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY JSOU PATRNÉ ZEJMÉNA VE VLASTNÍM SÁLU, A TO JAK V HLEDIŠTI, TAK I NA JEVIŠTI A JEHO ZÁZEMÍ.

V ROCE 2001 A 2002 POČÍTAL PROJEKT SE ZACHOVÁNÍM OBVODOVÝCH ZDÍ HLEDIŠTĚ I JEVIŠTĚ. TY BY SE POUZE ZVÝŠILY A OBESTAVĚLY PŘILEHLÝMI PŘÍSÁLÍMI, KTERÁ SPOJOVALA NOVĚ VLOŽENÉ LÓŽE PO STRANÁCH HLEDIŠTĚ.

NA ZAČÁTKU ROKU 2004 VYPRACOVAL PROJEKTANT Z VLASTNÍ INICIATIVY VARIANTU, KTERÁ POJALA CELOU REKONSTRUKCI DISPOZIČNĚ A PROSTOROVĚ V RÁMCI MOŽNOSTÍ VELKORYSEJI. POČÍTALA S ODBOURÁNÍM KONSTRUKCÍ CELÉHO SÁLU VČETNĚ JEVIŠTĚ VČETNĚ JEJICH ZÁKLADŮ. PONECHÁN BYL POUZE PŮVODNÍ BALKÓN. TO BY UMOŽNILO O TŘI METRY ŠIRŠÍ HLEDIŠTĚ I JEVIŠTĚ. BYLA POSUNUTA HRANA FORBÍNY (PÓDIA) VÍCE DO HLEDIŠTĚ, ZVĚTŠEN PORTÁL. CELÝ NOVÝ NÁVRH PAK REAGOVAL NA MOŽNOST INSTALACE VARHANNÍHO STROJE PO STRANÁCH SÁLU. V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ TO MĚLO PŘINÉST VÝHODU PŘEHLEDNĚJŠÍHO ZALOŽENÍ A JISTĚJŠÍHO IZOLOVÁNÍ OBJEKTU PROTI SPODNÍ VODĚ (ČÁST SUTERÉNU JE POD JEJÍ USTÁLENOU HLADINOU). STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ TUTO ZMĚNU AKCEPTOVALO.

TATO ZMĚNA SI VYŽADOVALA ÚČINNOU SPOLUPRÁCI VŠECH PARTNERŮ, PROTOŽE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA ZAČALA NANOVO V DOBĚ KDY JIŽ ZAČALY STAVEBNÍ PRÁCE.


 

PŘESTAVBA FILHARMONIE SE V SOUTĚŽI STAVBA ROKU 2006 (NADACE ABF) POSUNULA DO JEJÍHO FINÁLE.

OBECNĚ MEZI KONCERTNÍMI UMĚLCI PANUJE NÁZOR, ŽE SÁL MÁ MIMOŘÁDNĚ DOBROU AKUSTIKU, COŽ JE PRO ŠPIČKOVÝ VÝKON ZÁSADNÍ.