HOSTINNÉ – ULICE NA VALECH, HRADEBNÍ 

KLIENT: MĚSTO HOSTINNÉ:

AUTOR : ING.ARCH.ALEXANDR WAGNER

ROZVOJOVÁ PLOCHA PRO LEHKÝ PRŮMYSL A NEBO TECHNOLOGICKÝ PARK SE NACHÁZÍ V LOKALITĚ SEVERNÍ ZÓNA, TJ. V ÚZEMÍ VYMEZENÉM NA SEVERU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ HK – TÝNIŠTĚ, NA VÝCHODĚ ULICÍ POUCHOVSKOU, NA JIHU PILETICKÝM POTOKEM A OBSLUŽNOU KOMUNIKACÍ KE KOMERČNÍ ZÓNĚ (DELVITA, ÖMV, MCDONALDS, ATD.) A NA ZÁPADĚ ULICÍ AKADEMIKA BEDRNY.

ZDE JSOU ROZLOŽENY DVA AREÁLY (A,B) S TĚMITO HLAVNÍMI PARAMETRY:

UPRAVENÝ TERÉN PARKOVIŠTĚ POD OBJEKTY NA KÓTĚ CCA 230.000 M N.M. TATO VÝŠKA UMOŽNÍ MINIMALIZOVAT DRAHÉ NÁSYPY (JE PŘIBLIŽNĚ PRŮMĚRNÁ VÝŠKA CELÉ PLOCHY).

PARKOVIŠTĚ SE NACHÁZEJÍ V ZÁTOPOVÉM ÚZEMÍ ŘEKY LABE V SOUČASNÉ DOBĚ V PRIMERNÍ ZÁTOPĚ. PO DOKONČENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ DOJDE KE ZMĚNĚ CHARAKTERU ZÁTOPY, A TO Z PRIMERNÍ NA SEKUNDERNÍ.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ PŘI POVODNI JE DOSTATEČNÝ ČASOVÝ PROSTOR MEZI VZNIKEM OHROŽENÍ A FAKTICKÝM NASTOUPÁNÍM POVODŇOVÝCH VOD, BUDE V POVODŇOVÉM PLÁNU, KTERÝ ZPRACUJE INVESTOR NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ VODOHOSPODÁŘSKÉHO ORGÁNU, STANOVENO, ŽE PŘI VZNIKU NEBEZPEČÍ POVODNĚ, BUDOU PARKOVIŠTĚ PREVENTIVNĚ UVOLNĚNA A ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK TECHNICKY ZABEZPEČENY PROTI VYPLÁCHNUTÍ. TÍMTO ORGANIZAČNÍM OPATŘENÍM BUDE VYLOUČENA KONTAMINACE VOD ROPNÝMI LÁTKAMI A VYLOUČEN VZNIK ŠKOD, ZPŮSOBENÝCH POVODNÍ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE BUDE JEDNAT O SEKUNDERNÍ ZÁTOPU, NENÍ PŘI POVODNI PŘEDPOKLAD ŽÁDNÝCH JINÝCH PROBLÉMŮ (NAPŘ. ZHORŠENÍ PRŮBĚHU POVODNĚ APOD.). ZPRACOVANÝ POVODŇOVÝ PLÁN PRO KONKRÉTNÍHO INVESTORA BUDE ŘEŠIT I PŘÍPADNÉ ODČERPÁNÍ VODY PO OPADNUTÍ POVODŇOVÝCH VOD, VČETNĚ URČENÍ RECIPIENTU, DO KTERÉHO BUDOU TYTO VODY PŘEČERPÁNY.

VÝŠKA PODLAHY 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ STANOVENA NA CCA 1.000 M NAD HLADINU Q100 SEKUNDÉRNÍ INUNDACE RESP. NA 233.000 M N.M. BUDOVY BUDOU ZALOŽENY S VÝHODOU NA PILOTÁCH (MÍSTO SLOŽITÉHO A DRAHÉHO NASYPÁVÁNÍ VĚTŠINY PLOCH). TÍM SE VYTVOŘÍ VELKÉ PLOCHY PRO PARKOVÁNÍ A OBSLUHU PŘÍMO V ZASTAVĚNÉ PLOŠE AREÁLŮ BEZ NUTNOSTI ZABÍRÁNÍ DALŠÍCH PLOCH PRO TYTO ÚČELY. VÝŠKA PRO PARKOVIŠTĚ MEZI TERÉNEM A 1.NADZEMNÍM PODLAŽÍM BUDE DOSTATEČNÁ. NAVÍC SADOVÉ ÚPRAVY, HLAVNĚ STROMOVÉ RESP. KEŘOVÉ PATRO MŮŽE ZASAHOVAT AŽ POD BUDOVY ( PŘI OKRAJÍCH PŮDORYSNÉHO PRŮMĚTU) A TAK JE LÉPE „PŘÍRODNĚ“ ZARÁMOVAT. PARKOVIŠTĚ BUDOU PODLÉHAT V RÁMCI INUNDAČNÍHO ÚZE

6_Komplex_DOMY